Handleiding & probleemoplossing Transportbuizen en Goten

In dit document treft U;

 • Meer informatie over de Transportbuizen en Goten
 • Probleemoplossingen van de Transportbuizen en Goten van Stiletto Triltechniek.


Wij raden u aan dit document aandachtig door te lezen.

Bij alle handelingen aan de vibrator raden wij aan de spanning eraf te halen door de hoofdschakelaar uit te zetten.

Wanneer U nog vragen heeft kunt U ons altijd bellen of mailen.
Onze contactgegevens treft U aan op onze contactpagina

Montagevoorschriften.

Om de transportgoot correct te kunnen installeren is een voldoende stevig frame nodig, waarop de
goot gemonteerd kan worden.
De plaats waar de bevestigingsgaten moeten komen staan op de offertetekening of maatschets
aangegeven.
Het frame kan eventueel op wielen geplaatst worden. De wielen dienen geblokkeerd te kunnen
worden om te voorkomen dat het frame tijdens gebruik van de goot kan verrijden.
Het is van belang dat de goot aan alle kanten voldoende vrij ligt van de overige machines en
constructies. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het gegeven dat de goot in de loop
van de tijd iets verder kan zakken, doordat de buffers iets verder ingedrukt worden.
Bij fabricage van het frame dient er ook op te worden gelet dat de vibratorkap gedemonteerd kan
worden, dit in verband met eventueel uit te voeren reparaties.
De vibratorkabel dient zo naar de regeling te worden gevoerd, dat beschadiging van de kabel nooit
kan plaatsvinden.
Stel vervolgens vast dat de beschermkap van de vibrator is gemonteerd. Het kan voorkomen dat
deze kap los meegeleverd is om vervoerschade aan de kap te voorkomen, deze dient u zelf dan nog
te monteren en de sluitingen van borgbouten te voorzien.
Monteer de regelkast op een plaats waar de kast niet beschadigd kan worden door andere
machines en ook waar de kast niet nat kan worden. De kast is niet waterdicht (tenzij uitdrukkelijk
vermeld). Water in de regelkast kan een levensgevaarlijke situatie tot gevolg hebben.
De regelkast moet op een trillingsvrije plaats gemonteerd worden waar bediening door de
procesbeheerder eenvoudig mogelijk is en voor eventuele reparaties toegankelijk is.
Zorg ervoor dat de juiste regelkast bij de juiste goot/buis wordt aangesloten. Elke goot/buis heeft
zijn eigen afgestelde regelkast.
Voordat men de elektrakabels aansluit moet worden gecontroleerd of de aansluitspanning van de
regelkast overeenkomt met de netspanning.
De netspanningkabel moet voorzien zijn van een zekering, i.v.m. eventuele werkzaamheden aan de
installatie.
De netspanningkabel moet SPANNINGSVRIJ door de daarvoor bestemde wartel de kast ingevoerd
worden. Vervolgens moeten de draden in de bestemde klemmen gestoken worden.
Vervolgens kan de elektrakabel van de vibrator op gelijke wijze worden aangesloten in de klemmen
die gemerkt zijn met VIBRATOR.
Hierna sluit men de aardleidingen aan in de gemerkte klemmen.
Het deksel van de regelkast kan nu gesloten worden en de moeren van de invoerwartels dienen te
worden aangedraaid.
Nu is de transportgoot klaar voor gebruik.
Wij ontraden u een schakelaar te plaatsen tussen regelkast en vibrator, omdat daarmee de
softstart-functie buiten werking wordt gesteld

Gebruiksaanwijzing.

Nadat uw transportgoot en regelkast volgens de montagevoorschriften geïnstalleerd is kan u de
installatie aanschakelen door de schakelaar van stand 0 op stand 1 te draaien.
Voor op het deksel van de regelkast is ook een potentiometer gemonteerd, waarmee de amplitude
van de transportgoot handmatig geregeld kan worden.
Indien u beschikt over een grof/fijn regeling zijn er 2 stuks potentiometers op het deksel
gemonteerd. De ene is gemerkt “grof” waarmee de capaciteit tijdens grof voordoseren ingesteld
kan worden en geeft een hoge transportsnelheid. De ander is gemerkt “fijn” waarmee de capaciteit
tijdens fijn nadoseren ingesteld kan worden en geeft een lagere transportsnelheid.
Producten welke aan de inloopzijde van de goot worden ingevoerd, zullen door de trillende
beweging naar de uitloopzijde worden getransporteerd.
Door de hoofdschakelaar van stand 1 op stand 0 te draaien kan u de transportgoot op ieder
willekeurig moment uitschakelen.
De transportcapaciteit van de goot kan op 3 manieren veranderd worden, namelijk:
1) Door eerder genoemde potmeter te verdraaien, waarbij de 0-stand een minimale- en de 10-
stand een maximale capaciteit geeft. Hetzelfde effect geeft het wijzigen van het analoge
stuursignaal, indien u dat aangesloten heeft.
2) Door de laagdikte in de goot te verkleinen wordt minder capaciteit verkregen en door de
laagdikte te vergroten wordt een grotere capaciteit verkregen.
3) Door de transportgoot meer stijgend op te stellen verkrijgt men een lagere capaciteit door een
lagere transportsnelheid. Door de goot meer hellend voorover op te stellen verkrijgt men een
hogere capaciteit door een hogere transportsnelheid.
De in de regelkast gemonteerde potmeters mogen niet worden verdraaid omdat deze voor de
vibratorafstelling van belang zijn en verstelling van deze potmeters defecten aan de vibrator en
transportgoot kunnen veroorzaken.
Tijdens het gebruik van de transportgoot dient de goot regelmatig gecontroleerd te worden of het
product niet gaat aankoeken of blijft vastkleven aan de goot. Mocht dit wel gebeuren dan moet de
goot worden gestopt om te reinigen. Indien de goot niet op tijd gereinigd wordt dan kunnen er na
enige tijd defecten ontstaan.
Wanneer er in de goot een zeef is gemonteerd, moet ook het zeefoppervlak gecontroleerd worden
op verontreiniging. Verontreiniging van de zeef geeft een reductie van de zeefcapaciteit en
productie.
De transportgoot is door “STILETTO” afgesteld, dus nadere afstelling is niet nodig.
Wij ontraden u wijzigingen aan de goot aan te brengen, daar dit een wijziging in de afstelling geeft
en dit defecten aan de installatie kan veroorzaken.
Wij maken u erop attent dat de goot door trillingen wordt aangedreven en deze trillingen een
gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, indien men plaatsneemt op de trillende goot.

Onderhoud.

Bij normaal gebruik zal de transportgoot weinig onderhoud vragen.
De regelkast kan het beste worden schoongemaakt met een vochtige doek en mag beslist niet met
een reinigingsvloeistof of water worden bespoten, daar vloeistoffen in de regelkast kortsluiting tot
gevolg kan hebben. Ditzelfde geldt voor de vibrator die slechts spatwaterdicht is uitgevoerd.
De overige delen van de goot kunnen verder zonder problemen met water worden gereinigd.
Indien er in de goot zeefgaas gespannen is het raadzaam om regelmatig te controleren of de zeef
nog op de juiste spanning is. Is dit niet het geval, dan kan de zeef gespannen worden door de
draadeinden verder aan te spannen. Dit kan u doen door de contramoeren los te draaien en
vervolgens de spanmoeren aandraaien totdat de zeef op spanning is. Hierna de contramoeren weer
vastzetten.
De zeef mag echter niet te strak gespannen zijn, daar deze dan wordt stukgetrokken.
Verder dient men jaarlijks te controleren en eventueel te vervangen:
1) Rubber afdichting, tussen vibratorkap en magneethuis, controleren op uitdroging en
scheurvorming.
2) Rubber trillingdempers, tussen goot en frame, controleren op uitdroging en verharding.
3) Aansluitkabel, tussen regelkast en vibrator, controleren op uitdroging en beschadiging.

Reparatieprocedure.

Defecten

Indien tijdens de werking van uw transportgoot of – buis er iets voordoet wat voorheen niet het geval was dan is het raadzaam enige controles uit te voer om defecten te voorkomen of op te lossen.

Bekende defecten:

 • Kabel breuk
 • Veren breuk
 • Defecte elektromagneet
 • Gebroken ankerstelbouten
 • Verminderde transportcapaciteit
 • Verhoogt geluidniveau van de vibrator
 • Uitval van de zekering
 • Trilwijdte regeling niet meer mogelijk

Uitval van de zekering duidt op een verhoogde stroomopname van de elektromagneet.

Mogelijke oorzaken:

 • Een veer staat op breken waardoor de trilwijdte van de vibrator groter wordt.|
 • De spoel staat op het punt van doorbraden
 • Kabelbreuk tussen regelkast en vibrator

 

Reparatieprocedure:

 • Meet de stroom van elke vibrator afzonderlijk zodat de spoel, welke de problemen veroorzaakt, bekend wordt
 • Verwijder de beschermkap (H)
 • Controleer de veren op scheuren
 • Controleer de elektromagneet op zijn specifieke ohmse weerstand
 • Indien er een veer gebroken is dient deze vervangen te worden door een nieuwe

 

Verhoogd vibratorgeluid 

Mogelijke oorzaken:

 • verenbreuk
 • gebroken ankerstelbouten
 • losse onderdelen in de vibrator

 

Bij verenbreuk

De gebroken veer vervangen door aan 1 zijde alle veerbouten (G) (I) los te maken (niet uit te nemen).
De veerbouten van de gebroken veer wel uitnemen.
Vervolgens de veer vervangen en bouten terugplaatsen. De veerbouten dienen met een moment sleutel te worden aangedraaid met het maximaal toegestane aandraaimoment.
Controleer vervolgens u de luchtspleet en past die eventueel aan.

 

Bij een gebroken ankerstelbout

Alle ankerstelbouten (B) vervangen en de luchtspleet instellen op de bepaalde waarde.
Losse onderdelen die in de vibrator liggen verwijderen.

 

Minder transportcapaciteit

Mogelijke oorzaken

 • verenbreuk
 • breuk in de buis/goot/tafel-constructie
 • kabel breuk van 1 van de vibratoren. (Indien meerdere vibratoren op 1 object)
 • defect van 1 van de vibratoren.  (indien meerdere vibratoren op 1 object)
 • vervuiling in de buis/goot
 • indien wijzigingen, controles en/of reparaties aan vibratoren zijn uitgevoerd dient men altijd de gegevens van de machinekaart na te kijken en te controleren.

 

Trilwijdteregeling niet meer mogelijk

Mogelijke oorzaken

 • de triac op de regeling is defect
 • de stuurprint is defect

 

Aflezen van het vectorplaatje

De door de kruisende lijnen omvatte zwarte driehoeken zal zich ogenschijnlijk verkleinen bij trilling in de aangegeven richting.
Iedere streepje dat het kruispunt van de lijnen passeert is gelijk aan 1mm. Trilwijdte van het object.

Mocht de apparatuur lawaai gaan maken of de productiecapaciteit niet meer halen die normaal
altijd gehaald werd, dan is er iets niet in orde.
Indien het niet mogelijk is het probleem per telefoon op te lossen, is het in zo’n geval nodig dat er
een servicemonteur van STILETTO TRILTECHNIEK bij moet komen om de storing te verhelpen.
Het is in een dergelijk geval belangrijk dat het vibratorserienummer wordt opgegeven. Dit
nummer staat vermeld op het typeplaatje, dat op het magneethuis is bevestigd.
Als dit nummer bij eventuele storingen of onderdeelbestellingen wordt opgegeven zal STILETTO
TRILTECHNIEK sneller de gebruikelijke service kunnen verlenen.

Bent U geinteresseerd in een van onze producten?

Neem contact opof bel +31 (0)20 - 636 05 45